Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2012 / Een ‘systematic review’ op het terrein van mensenhandel

Een ‘systematic review’ op het terrein van mensenhandel

Geschreven door dr. Monica Smit, WODC

In 2009 vroegen we de nationale contactpunten voor het EMN ons te informeren over evaluatieonderzoek in hun land betreffende maatregelen ter bestrijding van grensoverschrijdende mensenhandel met het oogmerk van seksuele uitbuiting. Wij verzamelden dergelijke studies voor een wereldwijde systematic review (SR). Hierbij informeren we u over achtergrond en resultaten van die SR, met dank voor de medewerking bij het verzamelen van de informatie. 

De bedoeling van een SR is de resultaten van effectstudies op een bepaald terrein op een rij te zetten, gebruikmakend van transparante procedures om deze resultaten te vinden, te evalueren en samen te vatten. De SR is een gewaardeerde methode die onder andere wordt toegepast in relatie tot criminaliteitsbestrijding en gezondheidszorg. De reden voor een SR op het gebied van mensenhandel was dat, ondanks ettelijke onderzoeken, kennis over de effecten van anti-mensenhandel-maatregelen beperkt is. De ernst van het delict maakt het echter van belang om hierover meer te weten, ook vanwege mogelijke negatieve bijeffecten van bepaalde maatregelen (bijvoorbeeld reis- of migratiebeperkingen voor jonge vrouwen). We hoopten dat de review bij zou dragen aan een meer evidence-based aanpak van mensenhandel. 

 

Het doel van de review was beoordelen van de op dat moment voorhanden informatie over de effecten van maatregelen ter preventie en bestrijding van grensoverschrijdende mensenhandel met het oogmerk van seksuele uitbuiting. De onderzoeksvragen waren: 

Welke maatregelen gingen vergezeld van empirisch evaluatieonderzoek dat zo van opzet is dat uitspraken over effecten mogelijk zijn? Wat zijn de resultaten van deze studies?

De SR betrof studies naar grensoverschrijdende mensenhandel met het oogmerk van seksuele uitbuiting. We focusten op grensoverschrijdende mensenhandel omdat in veel landen interne handel nog niet of pas recent was onderkend. We richtten ons niet op (het oogmerk van) uitbuiting in andere arbeidssectoren of verwijdering van organen, omdat dit andersoortige delicten zijn die niet noodzakelijkerwijze gepleegd, onderzocht, vervolgd of bestudeerd worden door dezelfde personen of organisaties. Voorts namen we alleen studies op met ten minste een gecontroleerd onderzoeksdesign met voor- en nameting en vergelijkbare controle condities. 

Bij het zoeken naar studies benaderden we (leden van) ons professionele netwerk, waaronder het EMN, we doorzochten databases en de bibliotheek van het Bureau van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. We zochten via internet, met een combinatie van sleutelwoorden - in negen talen - die het onderwerp van de review beschreven, alsmede de bedoelde maatregelen en hun effectiviteit. 

 

Van de meer dan 19.000 studies over mensenhandel die uitkwamen tussen januari 2000 en juni 2009, leken er 144 geschikt om op te nemen in de review. Het betrof 38 maatregelen van preventieve aard, 23 met een ‘suppressief’ karakter (vooral over wetgeving en vervolging), 8 van gecombineerd preventief/suppressieve aard en 48 studies waarin geen maatregel was omschreven. 

 

Uitgebreidere bestudering leerde dat slechts 20 studies geschikt leken voor opname in de SR, maar na lezing en codering, bleek geen enkele studie aan alle inclusiecriteria te voldoen, zodat ook de resterende 20 studies buiten de analyse werden gelaten. 

 

De rapportage over de review bevat gedetailleerde informatie over deze studies en de reden voor hun uitsluiting. 

 

Uitgelicht


Zoeken