Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2013 / EMN Syntheserapport Studiemigratie

EMN Syntheserapport Studiemigratie

Grote toestroom internationale studenten naar centre of excellence Europa.

Onlangs is het EMN syntheserapport Immigration of International Students to the EU verschenen. Dit openbare rapport is opgesteld door het Europees Migratienetwerk (EMN) en vat de belangrijkste bevindingen samen van de rapporten van 25 nationale contactpunten van het EMN, waaronder het Nederlandse rapport, opgesteld door INDIAC als nationaal contactpunt van het EMN.

 

Het EU-brede rapport biedt een overzicht van de verschillende werkwijzen in de lidstaten om derdelanders voor het volgen van een studie in het hoger onderwijs aan te trekken, de van toepassing zijnde (toelatings)procedures, de toegang tot de arbeidsmarkt, het gevoerde beleid ten aanzien van het behouden van internationale studenten na hun studie en mogelijk misbruik van de vergunning voor studie.

 

Belangrijkste constateringen:

- internationale studenten vormen een substantieel deel van het totaal aantal derdelanders in de lidstaten (in 2011 was 21% van eerste verleningen in het kader van studie)
- het EU beleid is er op gericht om van Europa een centre of excellence te maken
- nationaal beleid van de lidstaten is er veelal op gericht om de lidstaat aantrekkelijk te laten zijn voor buitenlandse studenten door faciliterend te zijn. Achtergronden zijn de directe opbrengsten van buitenlandse studenten (collegegeld, levensonderhoud) en in breder verband het aantrekken van talent om tekorten op de arbeidsmarkt op te vullen
- de meerderheid van de lidstaten kent regelingen voor verblijf in het kader van (zoeken naar) arbeid na afronding van de studie
- de meerderheid van de lidstaten meldt dat incidenteel misbruik wordt gemaakt van de studieroute. Cyprus en het Verenigd Koninkrijk hebben grootschaliger misbruik gemeld
- de leges voor de verblijfsvergunning voor studie liggen in Nederland hoog in vergelijking met de andere lidstaten

 

Een aantal elementen, zoals het aantrekkelijker maken van de EU voor derdelanders om te komen studeren, meer mogelijkheden voor mobiliteit binnen de EU, het verruimen van de toegang tot de arbeidsmarkt voor studenten en meer rechtsbescherming zijn onderdeel van het in april jl. gepresenteerde voorstel van de Europese Commissie ter ‘herziening’ van de huidige richtlijn die ziet op studenten.

 

Een beknopte weergave van het syntheserapport biedt de EMN Inform.

Het eerdere Nederlandse rapport kunt u hier raadplegen. De rapporten van de andere nationale contactpunten van het EMN kunnen worden geraadpleegd op de Europese website van het EMN: www.emn.europa.eu.

 

 

 

 Uitgelicht


Zoeken