Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2013 / Vooruitblik op de asiel- en migratiestudies van het EMN in 2013

Vooruitblik op de asiel- en migratiestudies van het EMN in 2013

Welke onderwerpen neemt het EMN dit jaar ter hand?

Het komende jaar staan het jaarlijkse Beleidsoverzicht, drie focussed studies en één main study op stapel.

 

1. Het EMN Beleidsoverzicht 2012 - Migratie en Asiel in Nederland.

Als elk jaar zal het EMN ook dit jaar het Beleidsoverzicht over het afgelopen jaar 2012 samenstellen. Het EMN Beleidsoverzicht 2012- Migratie en Asiel in Nederland zal een compleet overzicht bieden van alle ontwikkelingen op het gebied van migratie en asiel: alle substantiële wijzigingen in de Nederlandse wet- en regelgeving, belangrijke initiatieven voor toekomstige aanpassingen van wet- en regelgeving en alle ontwikkelingen op het gebied van Europese regelgeving. Het doel van dit rapport is onder meer om een bijdrage te leveren aan de beleidsontwikkeling op Europees niveau.

 

2. Arbeidsmigratie: “Attracting highly qualified and qualified third-country nationals.”

Arbeidsmigratie is nauwelijks meer weg te denken in het Europa van vandaag. Vooral (hoog) gekwalificeerde arbeidskrachten uit derde landen zijn van groot belang voor de (kennis)economieën van de lidstaten. Daarbij speelt een rol dat de lidstaten in de nabije toekomst geconfronteerd zullen worden met de gevolgen van een vergrijzende en slinkende arbeidsbevolking. Het aantrekken van (hoog) gekwalificeerde arbeidskrachten uit derde landen is één van de opties van de lidstaten om de demografische gevolgen nu en in de toekomst het hoofd te bieden. Welke beleidsstrategieën hanteren de lidstaten? Welke maatregelen treffen zij om ‘the best and the brigthest’ uit derde landen aan te trekken en hoe effectief blijken die maatregelen? Voor welke uitdagingen en barrières komen de lidstaten te staan in hun competitiestrijd? Daarover zal de eerste EMN-studie gaan.

 

3. Opvangfaciliteiten: “Organisation of Reception Facilities for asylum seekers in the EU Member States.”

Door verscheidene omstandigheden worden EU-lidstaten geconfronteerd met een in de tijd sterk fluctuerende instroom van asielzoekers. Door deze soms grote schommelingen in de toestroom van asielzoekers kan de opvangcapaciteit van de lidstaten onder grote druk komen te staan. In de tweede focussed study staat de beschrijving en analyse van de organisatie en de capaciteit van het opvangsysteem centraal. Het doel is om de lidstaten te laten leren van elkaars ‘good practises’ teneinde een optimaal evenwicht te brengen tussen kwaliteit, efficiëntie en flexibiliteit in de nationale opvangsystemen.

 

4. Slachtoffers van mensenhandel: “Identification of victims of trafficking in human beings in international protection procedures.”

De bestrijding van mensenhandel en de zorg voor de slachtoffers zijn niet alleen speerpunt in het nationale beleid. Ook in Europees verband heeft dit zeer belangrijke thema veel aandacht. Een richtingbepalend beleidsinstrument is de Europese Richtlijn 2011/36/EU. De Richtlijn, die ziet op de preventie en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers, wordt door de lidstaten in hun nationale wetgeving geïmplementeerd.

In deze focussed study zal worden ingezoomd op een tot nu toe onderbelicht deelaspect in de problematiek van mensenhandel, namelijk de schaal en de wijze waarop in asielprocedures van de lidstaten mogelijke slachtoffers van mensenhandel worden geïdentificeerd. In de studie wordt ook ingegaan op het verband tussen en de coördinatie van verschillende toelatingsprocedures (in Nederland bijvoorbeeld de Asielprocedure en de B9-procedure). De studie moet de lidstaten helpen bij de implementatie van Richtlijn 2011/36/EU.

 

Het Ierse en Nederlandse nationale contactpunt van het EMN hebben aangegeven deel te willen nemen aan de Advisory Group die de Europese Commissie adviseert bij het samenstellen van de template, de vragenlijst die aan de lidstaten ter beantwoording wordt voorgelegd. In de Advisory Group is Nederland sterk vertegenwoordigd met experts afkomstig van de Mensenhandel en Mensensmokkel Informatiegroep (MIG) van de IND en van het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel.

Later in het jaar zal het EMN een conferentie organiseren rond het thema “Identificatie van slachtoffers van mensenhandel”.

 

5. Toegang tot het sociale zekerheidsstelsel van migranten uit derde landen: “EU Member State Policies and Practice Regarding Access to Social Security, Housing and Health by Migrants”.

Twee van de grootste uitdagingen waarvoor Europese beleidsmakers zich gesteld zien zijn de verouderende bevolkingen van de lidstaten en de toegenomen beweeglijkheid van de arbeidsmarkt. Immigratie uit derde landen wordt gezien als één van de mogelijkheden om in toekomstige behoeften aan arbeidskrachten te voorzien. Maar deze migranten maken eigen afwegingen bij de keuze van het land waar zij zich willen vestigen. Zaken als het toegang hebben tot het sociale verzekeringsstelsel, gezondheidsvoorzieningen en huisvesting zijn voor hen relevant. Kern van onderzoek in deze main study zal zijn een beschrijving van het wettelijk kader van het systeem van sociale voorzieningen en in het bijzonder van de maatregelen van de lidstaten die de toegang van derdelanders tot het nationale sociale zekerheidsstelsel beïnvloeden.

 Uitgelicht


Zoeken