Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2014 / Duidelijkere EU-regels omtrent niet-begeleide minderjarige asielzoekers

Duidelijkere EU-regels omtrent niet-begeleide minderjarige asielzoekers

Voorstel tot wijziging van de Dublinverordening.

In 2013 hebben 12.690 niet-begeleide minderjarigen een asielaanvraag ingediend in de Europese Unie. Een aantal van hen bevindt zich in een uiterst kwetsbare positie, omdat zij bij niemand in de EU-lidstaten terechtkunnen. Hierdoor worden zij met name in het begin van de asielprocedure met problemen geconfronteerd, omdat in de Dublinverordening is vastgelegd dat de verantwoordelijkheid voor de asielprocedure van nieuwkomers ligt bij landen waar (in hiërarchische volgorde) al gezinsleden zijn gevestigd of een eerder visum of verblijfsvergunning is afgegeven.

 

In het licht van een recent arrest van het Hof van Justitie doet de Europese Commissie een voorstel tot wijziging van de Dublinverordening om duidelijk te maken welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van asielverzoeken van niet-begeleide minderjarigen. Het doel is om voornamelijk de situatie te verbeteren van minderjarige aanvragers die geen gezinsleden of andere familieleden op het grondgebied van de EU hebben.

 

Als een minderjarige die om internationale bescherming heeft verzocht zich in een dergelijke situatie bevindt, zal deze zaak in beginsel worden behandeld door de lidstaat waar de minderjarige zich bevindt en een aanvraag heeft ingediend. Terwijl de aanvraag wordt behandeld, blijft de minderjarige op het grondgebied van deze lidstaat, tenzij dat niet in zijn of haar belang is. De rechten van het kind moeten immers altijd vooropstaan.

 

Getracht wordt nu om de asielregels betreffende niet-begeleide minderjarigen duidelijker en voorspelbaarder te maken, waardoor er meer stabiliteit en zekerheid ontstaat voor hen, waardoor een van de meest kwetsbare groepen asielzoekers doeltreffender gebruik kan maken van het gemeenschappelijk asielstelsel.

 

De rechtszekerheid die bij deze wijziging wordt geboden aan de minderjarigen, betreft twee situaties:

 

  • Wanneer de minderjarige meerdere asielaanvragen heeft gedaan, onder andere in de lidstaat waar hij op dat moment is, is deze laatste lidstaat verantwoordelijk voor de behandeling van het verzoek
  • Wanneer de minderjarige nog geen verzoek heeft ingediend in de lidstaat waar hij zich bevindt, moet deze lidstaat hem de mogelijkheid geven dit alsnog te doen. Als hij dit ook daadwerkelijk doet, blijft hij in deze lidstaat, die dan verantwoordelijk is voor het verzoek. Wanneer hij besluit geen nieuwe aanvraag in te dienen, wordt de lidstaat waar het meest recente verzoek is ingediend verantwoordelijk voor de behandeling van de aanvraag.

     

Overleg tussen de lidstaten over de belangen van de minderjarige is vereist, om een duidelijke verantwoordelijkheid vast te stellen en om belangenconflicten te voorkomen. Daarnaast moeten de lidstaten elkaar informeren over het feit dat zij de verantwoordelijkheid voor de asielaanvraag hebben aanvaard, om misbruik te voorkomen.

 

Het voorstel van de Commissie zal nu worden besproken door het Europees Parlement en de Raad. De Commissie hoopt dat tijdens het Italiaanse voorzitterschap overeenstemming wordt bereikt.

 

Meer informatie over dit onderwerp is hier te vinden.

 

 

 

 


Uitgelicht


Zoeken