Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2014 / Nederland is gekozen als covoorzitter van de Voluntary Return Experts’ Group

Nederland is gekozen als covoorzitter van de Voluntary Return Experts’ Group

VREG valt sinds 1 januari 2014 onder het EMN. Tijdens het eerste EMN VREG-overleg in Brussel is Nederland gekozen als covoorzitter.

In 2012 verkreeg het IOM financiering van de EC om een project op te zetten dat zich richt op de facilitering van kennis- en informatie-uitwisseling tussen de EU-lidstaten, Zwitserland en Noorwegen op het gebied van zelfstandige terugkeer naar en herintegratie in de herkomstlanden, het zogenaamde “Voluntary Return European Network” (VREN) (zie: http://www.vren-community.org/). De noodzaak tot het opzetten van een platform gericht op vrijwillige terugkeer, kwam direct voort uit het Stockholm Programma dat deze vorm van terugkeer als meest geprefereerde optie beschouwt. Dit initiatief liep van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013. Het doel van VREN was het opzetten van een e-community waar de stakeholders toegang kregen tot elkaars documentatie (rapporten, statistieken en (terugkeer)projecten etc.) en een forum waar discussies plaatsvonden. Er werd echter onvoldoende gebruik gemaakt van dit VREN-platform. Gelet hierop heeft de EC eind november 2013 tijdens de VREN eindbijeenkomst bekend gemaakt het VREN-project niet te verlengen.

 

Om te voorkomen dat de opgebouwde kennis en expertise en het netwerk dat binnen het VREN kader is opgebouwd verloren gaat, is op initiatief van de Europese Commissie de “Voluntary Return Experts’ Group” (VREG) opgericht. De VREG is een platform waar overheids- en niet-overheidsinstanties (o.a. IOM, non-gouvernementele organisaties) bijeen komen om enerzijds kennis en expertise op het gebied van zelfstandige terugkeer met elkaar te delen en uit te wisselen. Anderzijds wordt er door de VREG actief samengewerkt op dit terrein (bv. in de vorm van gezamenlijke (terugkeer)projecten).

 

De VREG valt sinds 1 januari 2014 onder het EMN. De opname van de VREG in het EMN vloeit voort uit de goede contacten die het EMN heeft bij zowel de beleidsafdelingen als de uitvoering in de diverse Lidstaten. Daarnaast borgt de opname in het EMN de goede contacten met Brussel. De opname van VREG in het EMN moet er ook voor zorgen dat er meer aandacht komt voor dit platform.

Op vrijdag 14 februari jl. vond het eerste EMN VREG-overleg plaats in Brussel. Nederland is gekozen als covoorzitter van de VREG. Het covoorzitterschap is voor twee jaar en zal worden ingevuld worden door Lonneke Kapoen (DT&V). De afgelopen jaren zijn een aantal succesvolle projecten van Europese samenwerking afgerond. In het bijzonder het ERI (European Reintegration Instrument) project, gericht op samenwerking met lidstaten en IGOs/NGOs op het terrein van terugkeer (zowel zelfstandig als gedwongen) en herintegratie, en het EURINT (European Integrated Return Management) project, gericht op samenwerking in relatie tot medewerking van herkomstlanden aan (gedwongen) terugkeer.

 

Voor het jaar 2014 heeft de VREG onder meer als doelen gesteld: het inzichtelijk maken welke zelfstandige terugkeerprojecten binnen Europa worden geïmplementeerd; het identificeren van actieve spelers in de lidstaten op het gebied van terugkeer; het ontwikkelen van evaluatiecriteria voor herintegratieprojecten en het produceren van vier thematische rapporten over specifieke onderwerpen op het gebied van zelfstandige terugkeer.Uitgelicht


Zoeken