Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2015 / Nationale netwerkmiddag EMN met als thema economische migratie

Nationale netwerkmiddag EMN met als thema economische migratie

Op 25 juni 2015 heeft de jaarlijkse nationale netwerkmiddag van het EMN in het Huis van Europa plaatsgevonden. De dag stond in het teken van de toekomst van economische migratie in Nederland en de EU.

EMN Netwerkmiddag, 25 juni 2015

Op 25 juni 2015 vond de achtste nationale netwerkbijeenkomst van het Nederlandse contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) zijn plaats. Het thema dit jaar was economische migratie. De middag vond plaats in het Huis van Europa, Den Haag. Er waren ruim 70 deelnemers aanwezig. Welkomstwoorden waren er van respectievelijk de dagvoorzitter Anton Molleman (directeur Klantdirectie Regulier Economisch, IND), Madeleine Infeldt(Europese Commissie) namens het huis van Europa en Twan Erkens (directeur Uitvoeringsstrategie en Advies, IND) namens het EMN dat is ondergebracht binnen zijn directie bij het Informatie- en Analysecentrum van de IND (INDIAC). Anton Molleman ging aan de hand van een praktijkvoorbeeld nader in op het belang van economische migratie voor Nederland en lichtte in het kort toe wat er die middag ging gebeuren. Madeleine Infeldt vertelde dat in het Huis van Europa twee organisaties zijn gevestigd: de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie en het Informatiebureau van het Europees Parlement. Daarnaast, zo gaf ze aan, is het een ontmoetingsplaats waar burgers terechtkunnen met al hun vragen over Europa en waar bovendien debatten en seminars worden georganiseerd. Twan Erkens sprak over één van de ambities van het huidig kabinet namelijk om de positie van Nederland in “de top 5” van de meest concurrerende economieën te versterken en het belang daarbij van economische migratie. Hij ging nader in op de bijdragen van de verschillende sprekers en lichtte deze toe. Hij vertelde wat meer over de verschillende toelatingsregelingen die Nederland op dit gebied kent en refereerde aan twee recente rapporten van het EMN die over economische migratie gaan. Tot slot bracht hij de rol van het EMN voor het voetlicht.

Na zijn welkomstwoord gaf de dagvoorzitter het woord aan de eerste spreker.

 

Jan Saver, beleidsmedewerker bij de Europese Commissie, gaf een presentatie over de migratieagenda van de Europese Commissie. Hij legde uit dat de EU-migratieregels zien op bijvoorbeeld toelatingsregels, illegaal verblijf en terugkeer. Vervolgens gaf hij aan waarom een EU-beleid noodzakelijk is. Daarbij kan worden gedacht aan het ten volle benutten van de aantrekkelijkheid van de eenheidsmarkt binnen de Unie en het bezorgen van een grotere stem voor kleine lidstaten in internationale betrekkingen. Ook ging hij in op de rol van het EMN bij het ondersteunen van de Europese Commissie in het bepalen van de migratieagenda. Hij stipte ook de politieke gevoeligheden bij de migratieagenda aan. Verder gaf Jan Saver een demografische achtergrond zoals het feit dat 7 % van de EU-bevolking werd geboren buiten de EU en dat in de EU 1.2 miljoen mensen per jaar emigreren. Belangrijke agendapunten van de Europese Commissie op het gebied van arbeidsmigratie zijn; studenten en onderzoekers, EU Blue Card review, het betrekken van werkgevers en werknemersorganisaties, dienstverleners en vrijhandelsakkoorden.

EMN Netwerkmiddag 2015

Maurice van der Velden (Nederlandse expert bij het onderzoeksbureau van het EMN in Brussel) sprak over het EMN syntheserapport Toelaten van derdelanders voor zakelijke doeleinden in de EU, waaraan 26 lidstaten en Noorwegen hebben meegewerkt. Uit het rapport blijkt een groeiende belangstelling van de lidstaten voor deze groep vreemdelingen. Daarbij is ook sprake van concurrentie van de lidstaten onderling op dit terrein. Er bestaan grote verschillen in doelstellingen van lidstaten. Sommige lidstaten zijn vooral gericht op economisch herstel en het aanjagen van de economie. Andere landen, waaronder Nederland, richten zich op ontwikkeling van bepaalde sectoren. De lidstaten zoeken naar een evenwicht tussen het versoepelen van toelatingsvoorwaarden en het voorkomen van misbruik.

Bart van Riel (senior beleidsmedewerker bij de SER) gaf een toelichting op de visie van de SER op de toekomst van arbeidsmigratie in Nederland. Een restrictief arbeidsmarktbeleid in het lage en het middensegment van de arbeidsmarkt is nodig omdat er al voldoende potentieel in Nederland en de rest van Europa aanwezig is. Het migratiebeleid moet volgens SER selectief en uitnodigend zijn in het hoge segment omdat kennismigratie bij een globaliserende wereld hoort waarbij wereldwijd schaars talent wordt geworven. Daarnaast vraagt het internationaal opereren om grondige kennis van taal en cultuur van de landen waarmee men zaken doet. Kennismigranten kunnen daarin voorzien. Migratie biedt volgens SER geen oplossing voor vergrijzing. Er zouden namelijk zeer veel migranten nodig zijn om vergrijzing een halt toe te roepen. Zo zou de bevolking in Nederland moeten verdubbelen. Daarbij vergrijst op Afrika na de hele wereld dus is onduidelijk waar de migranten vandaan zouden moet komen.

EMN Netwerkmiddag 2015 - II

 

Na een wervend filmpje van het Expat Center South en een muzikaal intermezzo van een drietal internationale studenten van het Conservatorium Amsterdam volgden twee presentaties over de start-up regeling. Lieke Vollenbroek, senior beleidsmedewerker bij de Directie Migratie beleid (DMB) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en tevens werkzaam bij StartupDelta, gaf uitleg over startupDelta. Dit is een initiatief van een aantal overheidsorganisaties om start-ups naar Nederland te halen en Nederland als aantrekkelijk land op de kaart te zetten. Daarna ging Vollenbroek nader in op het ontstaan van de startup-regeling. Vervolgens leidde Jelle Kroes, advocaat van Kroes Advocaten Immigration Lawyers, zijn gehoor op aanschouwelijke wijze door het hele aanvraagtraject heen, vanaf de door zijn cliënt ingediende aanvraag om een verblijfsvergunning in het kader van de start-up regeling tot aan het uitreiken van de allereerste verblijfsvergunning binnen deze regeling.

 

Tijdens een paneldiscussie tussen Ernest Berkhout van SEO Economisch Onderzoek, Caroline Rietbergen van de FNV, Klaas Beniers van het ministerie van SZW en Jan Saver van de Europese Commissie kwam een aantal stellingen aan bod:


  • In de economische topsectoren moet je risico van migratiefraude voor lief nemen;
  • Concurrentie met andere lidstaten om de beste vreemdeling is effectiever dan samenwerken;
  • Europa heeft evenveel behoefte aan laag- als aan hoogopgeleide vreemdelingen;
  • Het economische migratiebeleid is eenzijdig gericht op innovatie en start ups; en
  • Kennismigranten verdringen hoger opgeleide Europeanen van de arbeidsmarkt.

 

In hoofdlijnen waren de panelleden het veelal met de stellingen oneens. Maar op detail kwam het tot een levendige discussie, waarin ook de toehoorders in de zaal van zich lieten horen.

EMN Netwerkmiddag 2015 II


Het was een nuttige en interessante netwerkmiddag, waarop het thema economische migratie van verschillende kanten is belicht en bediscussieerd. De presentaties en prikkelende stellingen boden stof tot nadenken en geanimeerd napraten op de afsluitende borrel
.

 


Uitgelicht


Zoeken