Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2016 / Approaches to rejected asylumseekers

Approaches to rejected asylumseekers

EMN start nieuwe studie: Hoe om te gaan met afgewezen asielzoekers

Het EMN start deze maand met een Europese vergelijkende studie met de werktitel Hoe om te gaan met afgewezen asielzoekers. Het Nederlandse nationale contactpunt van het EMN zal daarvoor de Nederlandse situatie in beeld zal brengen, met als eindresultaat een Nederlands rapport. De verwachting is dat dit rapport voor de zomer zal worden afgerond. Op basis van de rapporten van de lidstaten zal een syntheserapport wordt opgesteld dat in september van dit jaar zal verschijnen.

In het Nederlandse deel van dit onderzoek zal de omvang van het aantal afgewezen en uitgezette asielzoekers inzichtelijk gemaakt worden en zal antwoord gegeven worden op vragen zoals: Welke aanpak hanteert Nederland ten aanzien van afgewezen asielzoekers? Hoe gaat Nederland om met uitgeprocedeerde asielzoekers die niet kunnen terugkeren? Hoe probeert Nederland te voorkomen dat deze asielzoekers in de illegaliteit verdwijnen? Om deze vragen te kunnen beantwoorden wordt in dit onderzoek nader ingegaan op de belemmeringen die asielzoekers verhinderen terug te keren en welke beleidsmaatregelen Nederland heeft genomen om afgewezen asielzoekers succesvol te kunnen uitzetten. Een belangrijk onderdeel van deze studie vormt het in kaart brengen van good practices gedurende het gehele asiel- en vertrekproces. Ook wordt onderzocht of Nederland specifieke strategieën heeft ontwikkeld om asielzoekers te stimuleren om terug te keren, bijvoorbeeld de inzet van terugkeerregelingen.

De benodigde informatie zal worden verkregen door deskresearch, literatuuronderzoek en door gebruik te maken van een klankbordgroep waarin verschillende betrokken organisaties plaats zullen nemen.

Het aantal verzoeken om internationale bescherming is in de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Het aantal aanvragen is tussen 2009 en 2014 meer dan verdubbeld, met een sterke stijging vanaf 2013. De toename van de aanvragen is een direct gevolg van conflicten en instabiliteit in de omliggende regio’s van Europa (met name Syrië, Irak, Afghanistan). Hoewel vele aanvragen om internationale bescherming worden gehonoreerd, wordt ongeveer de helft van de aanvragen, die in Europa worden ingediend, uiteindelijk afgewezen.  

Afgewezen asielzoekers hebben geen recht op verblijf in de EU en moeten volgens de Terugkeerrichtlijn van de EU, worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Echter, op dit moment bestaat er een grote kloof tussen het aantal derdelanders dat de EU moet verlaten, en degenen die daadwerkelijk zijn teruggekeerd. Voordat de EU een akkoord sloot met Turkije over het terugnemen van vluchtelingen, was de verwachting dat de instroom zou blijven toenemen, met name op de korte termijn (komende 1-2 jaar). Of dit prille akkoord gunstig zal gaan uitpakken en de vluchtelingenstroom zal gaan afnemen zal in de toekomst moeten blijken.

Het is in ieder geval volgens de Europese Commissie van cruciaal belang om het vermogen van de lidstaten om afgewezen asielzoekers succesvol uit te zetten te versterken, zodat het vertrouwen in het asielsysteem dat bescherming biedt aan degenen die dat het meest nodig hebben in Europa behouden blijft.

Deze studie  beoogt meer kennis en inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de verschillende lidstaten omgaan met afgewezen asielzoekers vooral door good practices in kaart te brengen en te delen. Hierdoor kan deze studie een bijdrage leveren aan de (publieke) discussie over dit zeer belangrijke en actuele onderwerpen en ondersteuning bieden aan beleidsmakers.

 


Uitgelicht


Zoeken