Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2016 / Europese Commissie bespreekt aanpak vluchtelingencrisis

Europese Commissie bespreekt aanpak vluchtelingencrisis

De Commissie evalueert de in 2015 genomen maatregelen en stelt prioriteiten voor 2016.

De Europese Commissie heeft tijdens haar weekvergadering op 13 januari de vluchtelingencrisis besproken. De Commissie bekeek de maatregelen die in 2015 werden genomen en de nieuwe initiatieven die dit voorjaar zullen worden gepresenteerd.

 

De grote  toename van het aantal migranten dat het afgelopen jaar in Europa om internationale bescherming vroeg, stelde het gemeenschappelijke Europese asielstelsel en het Schengengebied op de proef. Om de migratiecrisis aan te pakken werkte de Commissie in 2015 samen met lidstaten en partnerlanden buiten de EU om de instroom te beheersen, de grenzen van Europa te beschermen en de onderliggende oorzaken van de migratiedruk aan te pakken.

 

De Commissie besprak in haar weekvergadering de vier belangrijkste maatregelen die zij in 2015 als antwoord op de migratiecrisis nam:  

  • De invoering van de Europese migratieagenda. Deze migratieagenda bestaat uit een brede strategie om alle aspecten van migratie beter te beheren. Dit leidde in mei tot voorstellen voor de herplaatsing van 40.000 personen uit Griekenland en Italië, hervestiging van 20.000 personen van buiten de EU, een EU-actieplan tegen migrantensmokkel en het verdrievoudigen van het budget en materieel voor opsporing- en reddingsoperaties op zee. In september volgden nieuwe voorstellen voor de herplaatsing van 120.000 extra asielzoekers vanuit lidstaten die lijden onder zware migratiedruk, een permanent crisismechanisme voor herplaatsing, een Europese lijst van veilige landen van herkomst, een actieplan en handboek voor terugkeer en een trustfonds voor Afrika.  

 

  • Budgettaire maatregelen. De Commissie wijzigde de begroting waardoor er in 2015 en 2016 1.7 miljard euro extra beschikbaar komt voor de vluchtelingencrisis. De totale begroting van de Commissie  voor de vluchtelingencrisis in 2015 en 2016 is dan bijna 10 miljard euro.  

 

  • Beheer migratiestromen. Om de migratiestromen naar en binnen Europa beter te beheren, nam de Commissie met partnerlanden buiten de EU een aantal maatregelen. Zo hebben de Commissie en landen op de Westelijke Balkanroute een actieplan met 17 punten afgesproken. Ook met Turkije werd een actieplan overeengekomen voor bredere samenwerking met gedeelde verantwoordelijkheden. Om de diepere oorzaken van de migratiecrisis aan te pakken werd op de top in Valletta het EU-trustfonds voor Afrika officieel gelanceerd.  

 

  •  Grenzenpakket. In december presenteerde de Commissie het grenzenpakket. Dit pakket bevat maatregelen om de buitengrenzen van de EU te beveiligen, migratie effectiever te beheren en het vrije verkeer binnen het Schengengebied in stand te houden.

 

Vanuit de genomen maatregelen in 2015 keek de Commissie naar haar plannen voor 2016. De Commissie wil in 2016 duidelijke en tastbare resultaten boeken en gemaakte afspraken uitvoeren. De prioriteit zal in 2016 liggen op de volgende gebieden:  

  • Herplaatsing.  Slechts 272 van de in september afgesproken 160.000 personen zijn herplaatst. Om herplaatsing te laten werken moeten lidstaten sneller herplaatsingsbesluiten uitvoeren.  

 

  • Hervestiging. In 2015 werden slechts 779 mensen hervestigd, terwijl er 5.331 personen in aanmerking kwamen. Eind 2017 zouden dit er 22.504 moeten zijn. 

 

  • Hotspots. Voor de uitvoering van de herplaatsingsregeling is het noodzakelijk dat de hotspots volledig operationeel zijn. Van de vijf hotspots die zijn aangewezen in Griekenland, is alleen die in Lesbos volledig operationeel. Van de zes hotspots in Italië zijn enkel die op Lampedusa en Trapani volledig operationeel.   

 

  • Terugkeer. Om ervoor te zorgen dat meer personen zonder verblijfsrecht in Europa terugkeren naar hun land van herkomst moet het actieplan voor terugkeer worden uitgevoerd en moet vooruitgang worden geboekt wat betreft overnameovereenkomsten en onderhandelingen.  

 

  • Schengen.  In 2016 moet de normale werking van Schengen worden hersteld door ervoor te zorgen dat de lidstaten het niet nodig achten om de controles aan de binnengrenzen opnieuw als uitzonderingsmaatregel in te voeren of te verlengen.  

 

  •  Europese grens- en kustwacht. Het Parlement en de Raad moeten de onderhandelingen snel afronden zoals de Europese Raad in december besloot.

 

Naast deze intensieve aandachtspunten werkt de Commissie aan een herziening van het Dublinsysteem. In maart verwacht zij met voorstellen te komen in het kader van een gemeenschappelijk asielstelsel. Om het gebruik van irreguliere routes verder te ontmoedigen  wordt gewerkt aan een pakket maatregelen voor  legale migratie en zal eind 2016 een pakket over migrantensmokkel worden voorgesteld. Om de aanpak van diepere oorzaken van met name irreguliere migratiestromen aan te pakken zal het accent moeten liggen op de samenwerking met derde landen.

 

Meer informatie is hier te vinden.


Uitgelicht


Zoeken