Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2017 / Hernieuwd EU-actieplan terugkeer gepresenteerd

Hernieuwd EU-actieplan terugkeer gepresenteerd

Commissie doet aanbevelingen voor een doeltreffender terugkeerbeleid van de EU

Op de Europese top in Malta van 3 februari 2017 hebben de Europese regeringsleiders benadrukt dat het terugkeerbeleid van de EU moet worden herzien.

Daarop heeft de Europese Commissie vervolgens op 2 maart, een aangepast EU-actieplan over terugkeer bekendgemaakt. Als onderdeel van dit actieplan doet de Commissie aanbevelingen aan de lidstaten om de terugkeerprocedures doeltreffender te maken.

De aanbevelingen uit het actieplan worden hieronder toegelicht:

 

1. De coördinatie tussen de nationale diensten en de autoriteiten die in elke lidstaat bij de terugkeerprocedure betrokken zijn moet uiterlijk juni 2017 zijn verbeterd.

 

2. Lidstaten moeten consequent terugkeerbesluiten afgeven, zonder vervaldatum. De termijn om beroep in te dienen tegen terugkeerbesluiten moet zo kort mogelijk zijn. En – om dubbel werk te voorkomen – moeten besluiten tot beëindiging van het legaal verblijf worden gecombineerd met terugkeerbesluiten.

 

3. De Commissie beveelt voorts aan om asielverzoeken via versnelde procedures of – indien wenselijk – grensprocedures, te beoordelen wanneer het vermoeden bestaat dat een asielverzoek alleen maar wordt ingediend om de terugkeer uit te stellen.

 

4. Om te voorkomen dat vreemdelingen in de illegaliteit verdwijnen beveelt de Commissie de lidstaten ook aan om vreemdelingen die een terugkeerbesluit hebben gekregen en waarbij aanwijzingen zijn dat ze in de illegaliteit verdwijnen, in bewaring te stellen.

 

5. Een andere aanbeveling van de Commissie is om de efficiëntie van terugkeerprocedures en -besluiten te vergroten door de termijn van vrijwillige terugkeer zo kort mogelijk te houden. Hierbij moeten de individuele omstandigheden in acht worden genomen.

 

6. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat programma's voor vrijwillige terugkeer uiterlijk op 1 juni 2017 operationeel zijn en zorgdragen voor een goede verspreiding van informatie van deze programma’s.

 

De Commissie zal in december 2017 verslag uitbrengen over de voortgang bij de uitvoering van het herziene actieplan inzake terugkeer en van de aanbeveling. In mei start het EMN met een studie waarbij de effectiviteit van terugkeer in de EU lidstaten onderzocht gaat worden. De resultaten uit die studie kunnen een bijdrage leveren aan dit verslag van de Commissie.

 

terugkeerasiel

 

Voor een verdere uitwerking van de maatregelen klikt u hier.

 

 
Uitgelicht


Zoeken