Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / EMN-producten / Beleidsoverzicht / Beleidsoverzichten / Beleidsoverzicht 2015

Beleidsoverzicht 2015

Achtergrondinformatie

Het Beleidsoverzicht 2015 geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het Nederlandse migratie- en asielbeleid in 2015. Thema’s die aan bod komen zijn: publieke debatten op het gebied van migratie en asiel, reguliere migratie, integratie, internationale bescherming (asiel), alleenstaande minderjarige vreemdelingen en andere kwetsbare groepen, maatregelen tegen mensenhandel, illegale migratie en grenstoezicht, terugkeer, en migratie en ontwikkeling. Daarmee is het EMN Beleidsoverzicht 2015 een beknopt naslagwerk voor Nederlandse beleidsmakers, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en overige geïnteresseerden.

 

Het Beleidsoverzicht is een jaarlijkse publicatie van het Europees Migratienetwerk. Ieder nationaal contactpunt van het EMN maakt een nationaal rapport dat de belangrijkste nationale ontwikkelingen in kaart brengt. Op basis van de nationale rapporten van de verschillende lidstaten wordt een syntheserapport opgesteld die de bevinden samenvat en in Europese context plaats. Hieronder worden de belangrijkste bevinden uit het nationale rapport en het syntheserapport weergegeven.

 

Nederlands rapport

Het publieke debat op het gebied van migratie werd vanaf juli 2015 beheerst door de verhoogde instroom van asielzoekers. In sommige gemeenten vonden bijvoorbeeld heftige maatschappelijke discussies plaats over de opvang van asielzoekers. Ook de door de overheid getroffen maatregelen om de hoge instroom te beheersen, zoals de introductie van een lijst met veilige landen, de capaciteitsverhoging bij uitvoeringsorganisaties en de inzet van noodopvanglocaties, werden vaak bediscussieerd in de media. In april 2015, nog voor de sterke toename van asielaanvragen, vond een intense discussie plaats tussen de twee regeringspartijen VVD en PvdA over de kwestie of uitgeprocedeerde asielzoekers recht op “bed, bad en brood” hebben.

 

Voorbeelden van belangrijke wijzingen die in 2015 hebben plaatsgevonden zijn onder ander: de invoering van de nieuwe start-up regeling, de instelling van een tijdelijke ‘Ministeriële Commissie Migratie’, de invoering van de wet taaleis, de invoering van een lijst van veilige landen, de implementatie van de Europese Procedurerichtlijn, de introductie van een nieuw opvangmodel voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, de intensivering van controles van de Koninklijke Marechaussee aan de Nederlandse grenzen en de verhoging van de strafmaxima voor mensensmokkel.

 

Deze en andere wijzingen worden uitgebreid toegelicht in het Beleidsoverzicht 2015. Het Beleidsoverzicht 2015 is ook beschikbaar in het Engels.

 

Syntheserapport

Ook in veel andere Europese landen was de verhoogde instroom aanleiding voor publieke discussie en talrijke beleidswijzigingen. In 2015 zijn meer dan twee keer zo veel asielaanvragen in de EU ingediend dan in 2014 (1.321.600 aanvragen in 2015, vergeleken met 626.960 aanvragen in 2014). De meeste aanvragen zijn in Duitsland, Frankrijk, Italië en Zweden gedaan. Veel lidstaten kampten dan ook met een tekort aan opvangplekken en vertraging in de asielprocedure. Als reactie hebben verschillende landen hun opvangcapaciteiten uitgebreid, meer behandelmedewerkers in dienst genomen en een versnelde procedure voor bepaalde groepen asielzoekers ingevoerd. Ook maken lidstaten meer gebruik van IT-systemen in het asielproces. In Noorwegen kunnen bijvoorbeeld sinds 2015 asielgehoren via Skype afgenomen worden.

 

Een gedetailleerd overzicht van beleidsontwikkelingen in de verschillende landen is te vinden in het syntheserapport. Daarnaast worden de belangrijkste bevinden in een EMN Inform samengevat. Verder zijn de nationale rapporten van de andere landen hier in het Engels beschikbaar.Uitgelicht


Zoeken