Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / EMN-producten / Beleidsoverzicht / Beleidsoverzichten / Beleidsoverzicht 2016

Beleidsoverzicht 2016

Achtergrondinformatie

Het Beleidsoverzicht 2016 geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het Nederlandse migratie- en asielbeleid van dat jaar. Thema’s die aan bod komen zijn: reguliere migratie, integratie, internationale bescherming (asiel), alleenstaande minderjarige vreemdelingen en andere kwetsbare groepen, maatregelen tegen mensenhandel, illegale migratie en grenstoezicht, terugkeer, en migratie en ontwikkeling. In het Beleidsoverzicht is ook aandacht voor publieke debatten op het gebied van asiel en migratie. Daarmee is het EMN Beleidsoverzicht 2016 een beknopt naslagwerk voor Nederlandse beleidsmakers, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en overige geïnteresseerden. Het Beleidsoverzicht is een jaarlijkse publicatie van het Europees Migratienetwerk. Ieder nationaal contactpunt van het EMN maakt een nationaal rapport dat de belangrijkste nationale ontwikkelingen in kaart brengt. Op basis van de nationale rapporten van de verschillende lidstaten wordt een syntheserapport opgesteld. Dit syntheserapport vat de bevindingen uit de nationale rapporten samen en plaatst nationale ontwikkelingen in een Europese context. Hieronder worden de belangrijkste bevindingen uit het Nederlandse nationale rapport en het syntheserapport weergegeven.

 

Nederlands rapport

Het publieke debat op het gebied van asiel en migratie werd ook in 2016 beheerst door de instroom van asielzoekers. Het totale aantal eerste asielaanvragen in 2016 was bijna de helft lager dan in 2015. Hierdoor konden in 2016 alle crisisopvangcentra en enkele noodopvangcentra worden gesloten. Een belangrijk deel van de eerste asielaanvragen in 2016 werd ingediend door personen afkomstig uit landen geplaatst op de lijst veilige landen van herkomst. Voorbeelden van belangrijke wijzingen die in 2016 hebben plaatsgevonden zijn onder andere: de verruiming van mogelijkheden voor economische migratie voor innovatieve ondernemers en buitenlandse investeerders, de invoering van de wet taaleis en de intensivering van het programma taalonderwijs in de voorinburgering, de invoering van het sporenbeleid in de asielprocedure, de uitbreiding van de lijst van veilige landen van herkomst en de intensivering van controles van de Koninklijke Marechaussee aan de Nederlandse grenzen. Deze en andere wijzingen worden uitgebreid toegelicht in het Beleidsoverzicht 2016 . Het Beleidsoverzicht 2016 is ook beschikbaar in het Engels.

 

Syntheserapport

In het syntheserapport worden de nationale rapporten samengenomen. Het syntheserapport geeft een overzicht van de laatste beleidsontwikkelingen in de EU-lidstaten (inclusief Noorwegen, exclusief Denemarken) die zich hebben afgespeeld in 2016. In het rapport worden een aantal vragen beantwoord op het gebied van asiel en migratie, zoals: welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden op het gebied van asiel in de EU-lidstaten? Hoe is het asielbeleid in de lidstaten veranderd? Welke institutionele hervormingen hebben plaatsgevonden in de nationale asielsystemen? Wat waren de belangrijke beleidsontwikkelingen op het gebied van gezinshereniging? Uit het syntheserapport blijkt dat veel beleidswijzigingen in verschillende lidstaten voortkomen uit de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS) of een reactie zijn op de verhoogde instroom en de gevolgen hiervan. Zo hebben bijvoorbeeld Nederland en België maatregelen genomen om het identificatieproces van asielzoekers te verbeteren. Als reactie op de verhoogde instroom in 2015 kampten een groot aantal lidstaten ook in 2016 met een tekort aan opvangplekken. Maar er zijn ook lidstaten, zoals Nederland, België, Finland en Zweden waar in de loop van 2016 vanwege de daling van de instroom de crisisopvangcentra gesloten konden worden. Een groot aantal lidstaten, waaronder Nederland hebben in 2016 maatregelen genomen om asielprocedures zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Een gedetailleerd overzicht van beleidsontwikkelingen in de verschillende landen is te vinden in het syntheserapport . Daarnaast worden de belangrijkste bevinden in een EMN Inform samengevat. Verder zijn de nationale rapporten van de andere landen hier in het Engels beschikbaar.

 

Launch Event: Migration and Asylum in the EU: Recent trends and policy developments

Het Europees Migratienetwerk heeft tijdens een bijeenkomst in Brussel op 26 april 2017 het syntheserapport (Annual Report on Migration and Asylum 2016) gepresenteerd. Tijdens de bijeenkomst ging het met name om de onderwerpen internationale bescherming en asiel, irreguliere migratie en legale migratie. Er waren sprekers van de Europese Commissie, Frontex, UNHCR, de nationale contactpunten van het EMN en andere (EU-)organisaties. Ook bood de bijeenkomst ruimte aan experts om informeel met elkaar te discussiëren over (gezamenlijke) uitdagingen en mogelijkheden. Voor de volledige agenda van de bijeenkomst, klik hier.
Uitgelicht


Zoeken