Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / EMN-producten / Thematische studies / 2016 / Vrijwillige terugkeer: Informatievoorziening aan illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen

Vrijwillige terugkeer: Informatievoorziening aan illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen

Achtergrondinformatie

 

Een geloofwaardig Europees migratiebeleid vereist een effectief terugkeerbeleid. In de EU vormt de terugkeerrichtlijn hiervoor het kader. Terugkeer op vrijwillige basis verdient daarbij de voorkeur boven gedwongen terugkeer. Goede voorlichting over de mogelijkheden om vrijwillig terug te keren is een belangrijk onderdeel van een effectief terugkeerbeleid. In het EMN rapport 'Vrijwillige Terugkeer: Informatievoorziening aan illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen' wordt in kaart gebracht hoe de informatievoorziening over vrijwillige terugkeer in Nederland is geregeld.

 

Nederlands rapport

 

Het rapport laat zien dat de overheid vreemdelingen die geen rechtmatig verblijf in Nederland (meer) hebben, informeert over vrijwillige vertrek wanneer zij deze vreemdelingen in beeld hebben. Dit informeren gebeurt tijdens een gesprek, in een afwijzende beschikking van de IND of in de infosheets van de DT&V. De Nederlandse overheid ontplooit geen activiteiten om de illegale vreemdelingen die zij niet in beeld heeft te bereiken met informatie over vrijwillige terugkeer. Deze informatievoorziening gebeurt wel in het maatschappelijke middenveld bij organisaties die zich bezighouden met het faciliteren van vrijwillige terugkeer. Zij benaderen in het kader van hun terugkeerprojecten ook illegaal verblijvende derdelanders die niet in beeld zijn bij de overheid. Veel van deze projecten worden gecofinancierd door de Nederlandse overheid. Naast de beschrijving van de Nederlandse situatie met betrekking tot dit onderwerp, bevat deze studie ook een aantal casestudies waaruit is gebleken dat het belangrijk is om mensen die positief werken aan hun terugkeer binnen een kring van actieve mensen te houden die ook aan hun terugkeer werken.

 

Syntheserapport

 

Het EU-brede rapport Dissemination of information on Voluntary Return: how to reach irregular migrant not in contact with the authorities biedt een overzicht van de aanpak van 24 lidstaten en Noorwegen op het gebied van de verspreiding van informatie over vrijwillige terugkeer. Het beschrijft nationale campagnes en methodes om vreemdelingen te bereiken die niet (meer) in contact staan met de autoriteiten. Een belangrijke bevinding is dat vreemdelingen die illegaal op het grondgebied verblijven eerder vertrouwen op informatie die zij op informele wijze verkrijgen via vrienden, familie of lotgenoten dan op informatie verkregen via de officiële kanalen. Dit wordt als problematisch gezien omdat een dergelijke bron mogelijk onjuiste informatie verstrekt.

 

Andere belangrijke constateringen:

 

• Net als in Nederland spelen de autoriteiten in ongeveer de helft van de lidstaten een ondergeschikte rol op het gebied van informatievoorziening over vrijwillige terugkeer;

• Lidstaten waar autoriteiten wel een rol spelen zijn onder meer actief op het gebied van het inrichten van informatiepunten en in sommige lidstaten is overheidspersoneel daadwerkelijk betrokken bij outreach-activiteiten;

• Een scala aan maatschappelijke organisaties is actief op het terrein van verspreiding van informatie over vrijwillige terugkeer;

• Wantrouwen ten opzichte van autoriteiten en andere instituties die vrijwillige terugkeer promoten vormt een barrière om tot effectieve communicatie te komen;

• Een aantal lidstaten maakt melding van een toename van het aantal aangehouden vreemdelingen dat illegaal op hun grondgebied verblijft;

• IOM speelt in de meeste lidstaten een belangrijke rol bij het promoten van programma’s op het gebied van gefaciliteerde terugkeer.

 

Downloads

Nationaal rapport

Syntheserapport

EMN-Inform

Rapporten van andere nationale contactpunten van het EMN
Uitgelicht


Zoeken