Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Feiten & Cijfers / Het aantal aanvragen voor nareis is tussen 2014 en 2016 meer dan verdubbeld

Het aantal aanvragen voor nareis is tussen 2014 en 2016 meer dan verdubbeld

Groot deel migratie naar Nederland gerelateerd aan gezinsmigratie

 

Een groot deel van de migratie uit derde landen naar Nederland is gerelateerd aan gezinsmigratie. In de afgelopen drie jaar was meer dan een derde van alle aanvragen voor verblijfsvergunningen die bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) werden ingediend, gerelateerd aan gezinsmigratie. Ook het aantal aanvragen voor gezinsmigratie is in de laatste drie jaren gestegen. De grootste toename is te zien bij het aantal nareisaanvragen; hier heeft zich het aantal tussen 2014 en 2016 meer dan verdubbeld (van 14.040 naar 31.840 aanvragen). Nareis is een speciale procedure voor de hereniging van asielstatushouders met hun familieleden. Bij nareis gelden andere voorwaarden dan bij reguliere gezinshereniging.

 

Gezinsmigratie bestaat uit verschillende categorieën

 

Gezinsmigratie naar Nederland bestaat uit verschillende categorieën. De meest belangrijke zijn nareis, reguliere gezinshereniging, gezinsvorming en verblijf op grond van gezinsleven in de zin van artikel 8 van de Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM). Van gezinshereniging is sprake als de gezinsband tussen het gezinslid en de in Nederland verblijvende vreemdeling die gezinshereniging aanvraagt (de ‘referent’) al bestond voordat de referent een verblijfsvergunning in Nederland kreeg. Bij gezinsvorming is de gezinsband pas ontstaan nadat de referent een verblijfsvergunning in Nederland kreeg. Als een gezinslid niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning onder het nationale gezinsherenigingsbeleid, kan hij of zij eventueel in aanmerking komen voor verblijf onder artikel 8 EVRM. Artikel 8 EVRM voorziet in het recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven.

 

Uit een recent verschenen rapport van het EMN blijkt dat duidelijke verschillen bestaan tussen de categorieën betreffende het aantal afgehandelde aanvragen, de inwilligingspercentages en de meest voorkomende nationaliteiten. Terwijl het aantal afgehandelde nareis- en 8 EVRM-aanvragen tussen 2014 en 2016 meer dan verdubbelde, hebben bij gezinshereniging en gezinsvorming alleen lichte toenames plaatsgevonden. Ook bij de gemiddelde inwilligingspercentages over de laatste drie jaar zijn er duidelijke verschillen. Circa 9 op de 10 aanvragen voor gezinshereniging worden ingewilligd. Bij nareis worden alleen 7 op de 10 aanvragen ingewilligd en bij 8 EVRM aanvragen worden slechts 3 op de 10 aanvragen ingewilligd.

 

feitenencijfers

Meest voorkomende nationaliteiten

 

Ook bestaan er grote verschillen wat betreft nationaliteiten tussen de categorieën. Bij gezinshereniging waren de Indiase, de Amerikaanse en de Chinese nationaliteit de meest voorkomende nationaliteiten in 2016. Bij gezinsvorming waren dat de Turkse, de Marokkaanse en de Surinaamse nationaliteit. Wat betreft het aantal afgehandelde nareis- en 8 EVRM aanvragen waren de Syrische en de Eritrese nationaliteit de meest voorkomende nationaliteiten in 2016. Op de derde plek staan staatlozen; dit zijn vaak Syrische Palestijnen. Zij - of hun voorouders - zijn eerder vanuit Palestina naar Syrië gevlucht voordat zij vanuit Syrië naar Nederland kwamen.

 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in het EMN rapport ‘Gezinshereniging van derdelanders in Nederland’ en op de EMN website.
Uitgelicht


Zoeken