Skip to main content

Main Area

Main

EMN-jaaroverzicht 2018: Daling asielzoekers en irreguliere migranten in Europa

In 2018 kwamen opnieuw minder asielzoekers en irreguliere migranten naar Europa. Integratie van de grote aantallen migranten uit eerdere jaren blijft voor veel landen een uitdaging. Veel landen pasten in 2018 hun migratiebeleid en -wetgeving aan, onder meer om legale migratie te stimuleren en vluchtelingen en andere kwetsbare groepen beter te beschermen.

Ook NederIand presenteerde in maart 2018 een nieuw migratiebeleid, de integrale migratieagenda. Een samenhangende aanpak van alle migratievraagstukken moet zorgen voor een menswaardiger en effectiever migratiebeleid.

Stimuleren inburgering en integratie   

Migranten van buiten de EU kregen in dertien lidstaten en Noorwegen meer mogelijkheden om deel te nemen aan de maatschappij. Nederland kondigde plannen aan om inburgering voor migranten te vereenvoudigen en te verbeteren.

Stimuleren legale migratie

Meerdere lidstaten versoepelden hun toelatingsprocedures voor reguliere migranten. Dit gold bijvoorbeeld voor het toelaten van hoogopgeleide werknemers, stagiairs, au pairs en vrijwilligers. In Nederland:

  • mogen migranten die overstappen naar een ander bedrijf voortaan ook deels als zelfstandige werken
  • kunnen ook afgestudeerden uit landen van buiten de Europese Unie (EU) een jaar stage lopen bij een Nederlandse werkgever
  • mogen buitenlandse studenten uit landen van buiten de EU voortaan naast hun studie 16 uur per week werken

Versterken asielbeleid

De meeste EU-lidstaten en Noorwegen pasten hun asielprocedures aan. In Nederland:

  • is het beoordelen van aanvragen om asiel van lhbti’ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen) en mensen die een andere godsdienst aannemen (bekeerlingen) herzien
  • gaan asielzoekers die overlast veroorzaken voortaan sneller naar speciale opvanglocaties            

Verbeteren bescherming alleenstaande minderjarige asielzoekers

  • Veel lidstaten organiseerden extra trainingen voor personeel in het beschermen van alleenstaande minderjarige asielzoekers.
  • Nederland maakte plaatsing mogelijk van alleenstaande minderjarige asielzoekers ouder dan 16 jaar in speciale opvanglocaties voor overlastgevende asielzoekers.
  • Bijna eenderde van de lidstaten wijzigde de aanpak voor het beoordelen van de leeftijd van alleenstaande minderjarige asielzoekers. In Nederland zal de Inspectie Justitie en Veiligheid voortaan toezicht houden op het leeftijdsonderzoek bij deze jonge asielzoekers.

Versterking grensbewaking buiten- en binnengrenzen

In 2018 namen EU-lidstaten extra grenspersoneel aan en zochten lidstaten meer dan voorheen samenwerking met landen van buiten de EU. Het Schengeninformatiesysteem werd verbeterd. De Nederlandse regering zal structureel meer geld vrijmaken voor het bewaken van de eigen grenzen.

Tegengaan irreguliere migratie

Bewustwordingscampagnes in landen van buiten de EU moet (potentiële) migranten bewust maken van de risico’s als ze op irreguliere wijze naar de EU komen. Ook Nederland ondersteunt deze campagnes financieel, en is voorzitter van de EMN-werkgroep die de Europese campagnes zal coördineren.

Tegengaan mensenhandel

De meeste lidstaten herzagen hun nationale beleid tegen mensenhandel en ratificeerden internationale verdragen. Met het programma ‘Samen tegen mensenhandel’ intensiveerde Nederland de aanpak van mensenhandel.

Verbeteren terugkeerbeleid

Om terugkeer te vergemakkelijken of te versnellen voerde een aantal lidstaten wetswijzigingen door. In Nederland:

  • is het voortaan in sommige situaties gemakkelijker om inreisverboden op te leggen
  • is de regelgeving voor vertrektermijnen aangescherpt bij eerste verblijfsaanvragen

Ook breidde Nederland de steun aan het REAN-programma (Return and Emigration Assistance from the Netherlands) uit. Een aantal groepen migranten kan weer gebruik maken van dit programma voor vrijwillige terugkeer, en het is uitgebreid met nieuwe groepen.

Jaaroverzicht EMN Nederland

Jaaroverzicht EMN

 

Eerste asielaanvragen in Europa, 2014-2018 | Eurostat, 6 april 2019

Eerste asielaanvragen in Europa, 2014-2018 | Eurostat, 6 april 2019