Skip to main content

Main Area

Main

Integratie en nationaliteit

Twee asielstatushouders leren Nederlands in een asielzoekerscentrum in Winterswijk. | Foto: UNHCR, Peter de Ruiter, 2011

Integratie is van belang voor migranten die zich voor langere tijd of blijvend in Nederland willen vestigen. Integratiemaatregelen gaan over taal, onderwijs, arbeidsmarkt en maatschappelijke begeleiding van migranten.

De meeste migranten van buiten de Europese Unie moeten eerst inburgeren. Die verplichting geldt voor de meeste verblijfsvergunningen. Inburgeren betekent het leren van Nederlands en het leren kennen van de Nederlandse samenleving. Voor veel migranten geldt dat ze voorafgaand aan hun komst naar Nederland al een inburgeringsexamen in eigen land moeten doen. In het verlengde van inburgeren ligt integratie, het daadwerkelijk deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

Na vijf jaar in Nederland kan iemand de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dit kan door een optieprocedure (een korte procedure voor bepaalde groepen) of door naturalisatie. Het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit betekent meestal dat een migrant zijn/haar oorspronkelijke nationaliteit moet opgegeven. Sommige migranten hebben geen nationaliteit, ze zijn staatloos. Bij erkenning van staatloosheid geldt een versoepelde regeling voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Jaaroverzicht EMN Nederland: Nederlands migratie- en asielbeleid in 2019


In 2019 lag ondermeer de focus op beleid voor economische migratie. Een nieuwe verblijfsvergunning voor essentieel personeel voor start-ups werd aangekondigd. Ook paste Nederland het asielsysteem aan om voortaan beter in te kunnen spelen op wisselende aantallen asielaanvragen.

Lopende en komende onderzoeken EMN Nederland 2020


EMN Nederland draagt in 2020 bij aan vele EMN-onderzoeken over migratie- en asielbeleid in EU-lidstaten. Met de onderzoeksresultaten uit Nederland steunt EMN Nederland een op feiten gebaseerd Europees migratie- en asielbeleid.

Inburgeren voor erkende vluchtelingen niet verplicht in de meeste EU-lidstaten


In de meeste lidstaten van de Europese Unie (EU) hoeven erkende vluchtelingen niet verplicht in te burgeren. Nederland is één van de zes lidstaten waar dat wel het geval is. 

Kwartaaloverzicht Europese Unie (EMN Bulletin 24), 3e kwartaal 2018


Belangrijkste beleidsontwikkelingen over migratie en asiel in de Europese Unie (EU) en de EU-lidstaten. Gerangschikt per lidstaat en naar thema. Met statistieken, de meest recente onderzoeken en events.

Jaaroverzicht 2017


In 2017 daalde de instroom van asielzoekers in Nederland en de Europese Unie (EU) sterk. Veel Europese landen pasten daarop hun beleid aan, onder meer voor integratie en terugkeer van afgewezen asielzoekers.

Jaaroverzicht Nederland 2016 (Nederlands/Engels)


Jaarlijks overzicht van het Nederlandse migratie- en asielbeleid, inclusief een jaaroverzicht in statistieken. Met aandacht voor wijzigingen in beleid en wet- en regelgeving, en het uitvoeren van Europees beleid in Nederland.

Voorwaarden en uitzonderingen naturalisatie


In april 2017 heeft  EMN Nederland een ad hoc onderzoek uitgezet naar de voorwaarden en uitzonderingen voor naturalisatie. Nu geldt in Nederland dat een migrant na vijf jaar legaal verblijf in Nederland de Nederlandse nationaliteit kan krijgen.

Arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen in Nederland


De Nederlandse overheid wil de integratie van statushouders (vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning) op de arbeidsmarkt vergroten. EMN Nederland onderzocht welke maatregelen Nederland hiervoor inzet.