Onderzoeken EMN Nederland 2021-2022

Overzicht van lopende en komende EMN-onderzoeken en beleidsoverzichten over migratiebeleid in lidstaten van de Europese Unie (EU). De onderzoeken komen tot stand met bijdragen van de EMN-contactpunten in de EU-lidstaten, de onderzoeksresultaten maken de overeenkomsten en verschillen tussen de lidstaten inzichtelijk. Zo ondersteunt het EMN beleidsmakers in het ontwikkelen van nationaal en Europees migratiebeleid.

EMN Nederland, het Nederlandse contactpunt, brengt voor de EMN-onderzoeken de Nederlandse situatie in kaart. Dit geldt zowel voor de grote onderzoeken met een lange looptijd (EMN Studies) als voor de onderzoeken met een kortere looptijd (EMN Informs). Voor de grote onderzoeken vergelijkt EMN Nederland, door het opstellen van benchmarks, de Nederlandse onderzoeksresultaten met die van andere lidstaten.

Voor een overzicht van eerdere onderzoeken en een toelichting op de verschillende soorten onderzoeken (EMN Studies, EMN Informs, benchmarks EMN Nederland) zie: Onderzoeken. Daarnaast geven de beleidsoverzichten van het EMN een overzicht van migratiebeleid in de EU-lidstaten per kwartaal (EMN Bulletins) of per jaar (EMN Annual Reports), zie: Beleidsoverzichten.

Lopende EMN-onderzoeken in EU-lidstaten

Titel: 'Separated and missing migrants: Member States approaches to prevent family separation and search mechanisms for missing migrants'
Thema´s: Gezinsmigratie, vermiste migranten, asiel

Soort: Inform
Publicatie: Juni 2021
Onderzoek samen met het internationale Rode Kruis naar het beleid en praktijk van EU-lidstaten om te voorkomen dat migranten vermist raken en families worden gescheiden.

Titel: 'Questionnaire on the implementation of the Commissions Communication on children in migration'Cover Children in Migration
Thema´s: Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's), asiel, gezinsmigratie, irreguliere migratie, integratie, terugkeer

Soort: Benchmark EMN Nederland
Publicatie: Juli 2021
Hoe zorgen EU-lidstaten voor de bescherming van migrerende kinderen in migratieprocedures en welke maatregelen nemen ze voor voogdij, huisvesting, de overgang naar volwassenheid en terugkeer? De EMN Questionnaire monitort het opvolgen van de aanbevelingen van de Europese Commissie (2017) voor het beschermen van minderjarige migranten. De EC heeft dit in 2020 belegd bij het EMN door de lage respons op de eigen monitoring. In deze benchmark vergelijkt EMN Nederland de Nederlandse situatie met de situatie in andere EU-lidstaten.

Titel: 'Jaaroverzicht 2020 | Migratie en asiel in Nederland'
Thema´s: Migratiebeleid Nederland in 2020

Soort: Beleidsoverzicht
Publicatie: Juli 2021
Jaarlijks overzicht van het Nederlandse migratiebeleid (Nederlands, Engels) in 2020, met een beschrijving van algemene politieke ontwikkelingen en de publieke debatten. Migratiethema's: legale migratie, internationale bescherming (inclusief asiel), alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) en andere kwetsbare groepen, Nederlanderschap en staatloosheid, integratie, grensbescherming, visumbeleid, irreguliere migratie, maatregelen tegen mensenhandel en mensensmokkel en terugkeer.

Titel: 'Country Factsheets 2020'
Thema´s: Migratiebeleid EU-lidstaten
Soort: Beleidsoverzicht
Publicatie: Juni 2021
Beknopt overzicht van het migratiebeleid per EU-lidstaat in 2020, met de belangrijkste beleidsontwikkelingen en kwantitatieve gegevens over migratie en asiel in statistieken.

Titel: ‘Innovation in Migration: Talent Partnership and Complementary Pathways’
Thema’s: Reguliere migratie, arbeidsmigratie, innovatie
Soort: EMN Inform
Publicatie: Juli 2021
Overzicht van de samenwerking van EU-lidstaten met landen van buiten de EU voor het aantrekken van kennis en talent. Het onderzoek gaat in op:

  • specifieke nationale toelatingsregelingen voor arbeidsmigranten
  • eisen die lidstaten stellen aan de vaardigheden van (potentiële) arbeidsmigranten
  • aanvullende werkgerelateerde programma´s voor arbeidsmigranten in EU-lidstaten


Titel: 'Detention and Alternatives to detention in international protection and return procedures'
Thema´s: Irreguliere migratie, terugkeer, detentie

Soort: EMN Study
Publicatie: Oktober 2021
Overeenkomsten en verschillen in beleid van EU-lidstaten voor internationale beschermings- en terugkeerprocedures. Opgenomen in de onderzoeksresultaten is een overzicht van de alternatieven voor vreemdelingenbewaring in lidstaten.

Titel: 'Accurate, timely, interoperable: data management in the asylum procedure', de situatie in Nederland vergeleken met andere EU-lidstaten
Thema´s: Datamanagement, asiel
Soort: Benchmark EMN Nederland bij het syntheserapport 'Datamanagement in asielprocedures' (25 juni 2021)
Publicatie: Najaar 2021
Vergelijking van Nederlands beleid met het beleid van andere EU-lidstaten voor gegevensbeheer in verschillende fasen van de asielprocedure in Nederland, en de belangrijkste trends. Ook aandacht voor verbeteringen in de procedures voor het uitwisselen van gegevens tussen Nederlandse asielautoriteiten en andere partijen.

Komende EMN-onderzoeken in EU-lidstaten

Titel: ‘Bilateral readmission agreements: inventory, characteristics and effectiveness’
Thema´s: Terugkeer, internationale relaties

Soort: EMN Inform
Publicatie: September 2021
Actueel overzicht van de bilaterale terugkeerregelingen van EU-lidstaten voor het verkrijgen van inzicht in hoe bilaterale terugkeerregelingen vrijwillige en gedwongen terugkeer beïnvloeden.

Titel: ‘Skills development and migration: exploring innovative approaches to labour migration to the EU’
Thema´s: Reguliere migratie, arbeidsmigratie, innovatie

Soort: EMN Inform
Publicatie: Oktober 2021
Samenwerking tussen EU-lidstaten en landen van buiten de EU voor de ontwikkeling van vaardigheden in verband met arbeidsmigratie.

Titel: ‘Mapping of mental health services for refugees and migrants’
Thema´s: Reguliere migratie, vluchtelingen, (geestelijke) gezondheidszorg

Soort: EMN Inform
Publicatie: Oktober 2021
Beleid en aanpak voor de toegang tot geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen en migranten. In kaart wordt gebracht per lidstaat of en hoe migranten toegang hebben tot zorg.

Titel: ‘Preventing misuse (pre-arrival) and ensuring compliance (post-arrival) in legal migration for study and work purposes’
Thema´s: Reguliere migratie, mensensmokkel, verblijfsvergunning

Soort: EMN Inform
Publicatie: Oktober 2021
Overzicht van nationale maatregelen tegen misbruik van reguliere migratiekanalen in EU-lidstaten. Beleid en juridische praktijk van lidstaten om dit aan te pakken, zowel bij het beoordelen van een aanvraag als na vergunningverlening.

Titel: ‘Sanctions system applied to applicants for international protection who breach the rules of the accommodation centres as well as to seriously violent behaviour’
Thema´s: Reguliere migratie, integratie

Soort: EMN Inform
Publicatie: Oktober 2021
Inventarisatie van sanctiesystemen van EU-lidstaten voor asielzoekers die de regels van opvangcentra overtreden.

Campagne tegen mensenhandel en mensensmokkel, Myanmar. | Foto: Shutterstock, 2015
Campagne tegen mensenhandel en mensensmokkel, Myanmar. | Foto: Shutterstock, 2015

Titel: ‘Detection, identification and protection of victims of trafficking in human beings’
Thema´s: Irreguliere migratie, mensenhandel
Soort: EMN Study
Publicatie: December 2021
Hoe worden potentiële slachtoffers van mensenhandel gevonden, geïdentificeerd en beschermd in EU-lidstaten?

Titel: ‘Innovation in Migration: digitalisation and artificial intelligence’
Thema’s: Innovatie, AI, digitalisering
Soort: EMN Inform
Publicatie: Begin 2022 (ntb)
Hoe passen EU-lidstaten digitalisering en kunstmatige intelligentie (AI/Artificial Intelligence) toe in migratieprocessen, wat zijn de belangrijkste innovaties?

Titel: ‘Attracting and retaining international researchers in the EU’
Thema´s: Reguliere migratie, economische migratie

Soort: EMN Inform
Publicatie: Begin 2022 (ntb)
Hoe trekken lidstaten internationale onderzoekers aan en behouden ze deze? Overzicht van het beleid van EU-lidstaten.

Titel: ‘Integration of migrant women in the EU Member States’
Thema´s: Integratie, vrouwelijke migranten

Soort: EMN Study
Publicatie: Begin 2022 (ntb)
Integratiemaatregelen in EU-lidstaten specifiek voor vrouwelijke migranten (eerste en tweede generatie) uit landen van buiten de EU.

Titel: ‘Measures to support transition to adulthood for unaccompanied minors’
Thema´s: Integratie, alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's)

oort: EMN Inform
Publicatie: Begin 2022 (ntb)
Hoe gaan de lidstaten om met de overgang naar volwassenheid van niet-begeleide minderjarigen? Overzicht van het beleid, de structuren en systemen die niet-begeleide minderjarigen ondersteunen als ze volwassen worden.

Titel: ‘Lawful secondary movements of beneficiaries of international protection’
hema´s: Reguliere migratie, internationale bescherming
Soort: EMN Inform
Publicatie: Begin 2022 (ntb)
Welke mogelijkheden hebben migranten die internationale bescherming hebben om zich te vestigen in een andere lidstaat, en wat zijn hun motieven hiervoor?

Titel: ‘Return: incentives and motives for decision-making on voluntary return from EU Member States’
Thema´s: Irreguliere migratie, terugkeer
Soort: EMN Inform
Publicatie: Voorjaar 2022 (ntb)
at stimuleert en motiveert vrijwillige terugkeer van migranten naar herkomstlanden? Analyse van de stimulansen en motivaties, met een overzicht van ondersteunende maatregelen voor teruggekeerde migranten.

 

EMN-leden Europese Unie (plus Noorwegen; waarnemende leden: Georgië, Moldavië)
EMN-leden Europese Unie (plus Noorwegen; waarnemende leden: Georgië, Moldavië)