Over EMN Nederland

Migratie leeft in Nederland en andere landen van de Europese Unie (EU). Iedereen heeft er een mening over. Juist dan doet feitelijke informatie over migratie en asiel ertoe. Het Europees Migratienetwerk (EMN), als Europees onderzoeksnetwerk voor migratie en asiel, voorziet in deze informatie. EMN Nederland is het Nederlandse contactpunt van EMN. 

Lidstaten van de EU werken aan een gezamenlijk beleid voor migratie en asiel. Belangrijk, omdat binnen de EU een vrij verkeer van personen geldt. Bovendien concurreert Europa economisch met andere delen van de wereld, bijvoorbeeld om hoogopgeleid personeel aan te trekken. Voor dit gezamenlijk beleid is objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie nodig over migratie en asiel in de EU-lidstaten. 

Europees migratie- en asielbeleid

De informatie van EMN is bedoeld voor beleidsmakers en autoriteiten van de EU en de lidstaten, voor wetenschappers en het brede publiek. Alle informatie van EMN is openbaar. EMN is voor de Europese Commissie (EC) de informatiebron en denktank voor het Europese migratie- en asielbeleid. Daarbij gaat om migratie en asiel uit landen van buiten de EU (derde landen).

Jonge Syrische vluchtelingen bij de Servisch-Kroatische grens. | Foto: Francesco Malavolta | IOM, 2015
Jonge Syrische vluchtelingen bij de Servisch-Kroatische grens. | Foto: Francesco Malavolta | IOM, 2015

 

Organisatie EMN

EMN bestaat uit de EC en nationale contactpunten (NCP’s) in de lidstaten. Alle EU-lidstaten maken deel uit van EMN, plus Noorwegen, met uitzondering van Denemarken. EMN heeft zijn juridische basis in de Raadsbeschikking 2008/381/EG  (14 mei 2008) en wordt gefinancierd door de EC en de lidstaten.

Het bestuur van EMN bestaat uit een afgevaardigde per lidstaat plus een afgevaardigde van het Europees Parlement. De EC is voorzitter. Het bestuur stelt jaarlijks het werkprogramma vast. Daarnaast maakt de Return Expert Group  (EMN REG) onderdeel uit van EMN. EMN REG houdt zich bezig met:

  • kennis- en expertise-uitwisseling
  • samenwerking voor terugkeer naar landen van herkomst 
  • reïntegratieprogramma's in landen van herkomst

Organisatie EMN Nederland

EMN Nederland is ondergebracht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), afdeling Onderzoek en Analyse. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft namens EMN Nederland zitting in de EMN REG. Een afgevaardigde van de Directie Migratiebeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid is lid van het EMN-bestuur namens EMN Nederland.